Ekološko kmetovanje


Ekološko kmetijstvo v procesu pridelave temelji na upoštevanju naravnih zakonitosti ekosistemov, ob tem pa krepi, harmonizira in stimulira biološke procese v njih.

Ekološka PRIDELAVA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH temelji na:


 • uporabi organskih in dovoljenih gnojil za ekološko pridelavo pri vzdrževanju optimalne oskrbljenosti tal s hranilnimi snovmi
 • pravilnem vrstenju poljščin (širok kolobar)
 • vključevanju metuljnic v kolobar (detelje, grah, soja, fižol...)
 • vzdrževanju neprekinjene zelene odeje na njivskih površinah (setev dosevkov z globokim koreninskim spletom in veliko organske mase)
 • izbiri ustreznih vrst in sort rastlin
 • vzdrževanju ravnovesja populacij med predatorji in plenom (npr. ličinke pikapolonic in uši)
 • mehanskem varstvu gojenih rastlin pred njihovimi konkurenti

 

Ekološka ŽIVINOREJA temelji na:

 • upoštevanju vedenjskih vzorcev posameznih vrst živali (prosta reja, možnost paše v poletnem času, uporabe izpustnih površin v vseh letnih časih, socialnih stikov med živalmi...)
 • optimalni oskrbi rejenih živali (kakovostna krma, zagotovitev optimalnih pogojev reje v hlevih in na izpustnih površinah...)
 • izbiri ustreznih vrst in pasem oziroma avtohtonih vrst in pasem živali ( čebela - kranjska sivka, jezersko solčavska pasma ovac, štajerska kokoš...)
 • ustreznem zdravstvenem varstvu živali
 • pravilni obremenitvi kmetijskih zemljišč z živalmi ( maksimalno 1,9 GVŽ/ha)

Glavne PRAVNE PODLAGE ekološkega kmetijstva v Sloveniji;
Ekološko kmetijstvo v Sloveniji ureja:

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi (Ur. l. št. 8/2014)


Uredba sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28.junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91

Uredba komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. september 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora - velja od 1.1.2009

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UR.L.RS 128/ 2006)- v letu 2009 priprava nevega pravilnika

Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (UR.L.RS 58/2001)

Standardi raznih interesnih združenj (npr. Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, Biodinamičnega društva Ajda)

POGOJ za oznako EKOLOŠKO;


Pridobljen CERTIFIKAT O EKOLOŠKI PRIDELAVI OD ORGANIZACIJE ZA KONTROLO EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA.

 

Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev - Deteljica


Trnoveljska Cesta 1
3000 Celje

T: 051 331 963
E: info@ekodeteljica.si

Kontaktirajte nas >
Znak EU za ekološko kmetijstvo
 

Z brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.